Aktuality

Na úvod

Důležité informace: Stanovisko

Stanovisko našeho oddílu k plánovanému hlasování o působení GBA v Kutné Hoře. 

Více

Zastupitelé města Kutná Hora stojí před důležitým rozhodnutím, které může negativně ovlivnit možnost Vašich dětí využívat sportovní halu Klimeška. Jednají o podpisu smlouvy se společností GBA (Get Better Academy – Mezinárodní basketbalová akademie), která má zájem přesunout svou podnikatelskou činnost do Kutné Hory a využívat při ní tuto sportovní halu. Halu, která byla postavena z dotačních titulů a finančních prostředků města Kutná Hora a proto by podle našeho názoru měla být určena primárně pro potřeby kutnohorských sportovců. Jsme přesvědčeni, že s příchodem GBA do Kutné Hory však dojde naopak k omezení místních oddílů provozujících halové sporty. Klimešku již nebudou moci využívat stejně jako v prvním roce jejího provozu. 

Florbal v kutnohorských tělocvičnách vybudoval oddíl, který má soutěžní družstva ve všech mládežnických kategoriích, chlapeckých i dívčích, a v současné době v jeho dresech výborně reprezentuje Kutnou Horu téměř 200 dětí. Více než 20 členů oddílu nezištně zajišťuje tréninkový proces a stará se o chod klubu. Otevření Klimešky pro náš oddíl znamenalo, že po patnácti letech jsme konečně mohli v Kutné Hoře začít plnohodnotně trénovat na rozměrově odpovídajícím hřišti a své soutěžní zápasy nemusíme jezdit pořádat do Zruče nad Sázavou nebo Chlumce nad Cidlinou. Po otevření haly se zástupci florbalu, házené a volejbalu jako její nejčastější uživatelé dohodli spolu s manažerem haly na jejím využívání v uplynulé soutěžní sezoně. Pro florbalový oddíl to znamenalo, že mohl přesunout jednu polovinu svých tréninkových jednotek do moderního prostředí Klimešky. Její kapacita vzhledem k potřebám házené a volejbalu a dalších sportů více neumožnila. Proto druhou polovinu tréninkových jednotek florbal i nadále pořádá v kutnohorských tělocvičnách. Klimeška je ve všedních dnech naplněna místními sportovci od odpoledních do pozdních večerních hodin. Její širší využití místními sportovními oddíly v dopoledních hodinách povinná školní docházka opravdu neumožňuje. Právě o dopolední hodiny v Klimešce má mít zájem GBA.

Kdo je tedy GBA, na jakém principu funguje, jakou činností se zabývá a proč má zájem ji přesunout do Kutné Hory? Soudě podle vyjádření jejího zastánce v zastupitelstvu Ing. Jiřího Kukly (ANO 2011) jde o subjekt, který se zabývá vzděláváním a profesionálním tréninkovým procesem talentovaných mladých basketbalistů. GBA je v současné době účastníkem druhé nejvyšší basketbalové soutěže s ambicí probojovat se do té nejvyšší. Jejími studenty je mládež z ČR a některých dalších středo a východoevropských zemí, která za studium na GBA hradí školné. Na svých webových stránkách GBA zmiňuje své úspěšné studenty. Pro lepší představu doporučujeme navštívit webové stránky GBA (gbacademy.eu). Na tomto místě podotýkáme, že nepochybujeme o profesionalitě činnosti GBA ve sportovní oblasti. Rovněž nepochybujeme o tom, že jde o komerční podnikatelský projekt založený na tržním principu s cílem dosahovat zisku. GBA dosud nestuduje žádný občan Kutné Hory. GBA ani nevyvíjí žádnou veřejně prospěšnou činnost ve prospěch občanů Kutné Hory (zvláště kutnohorské mládeže) tak, jak to již roky dělají místní sportovní oddíly. GBA má přinést Kutné Hoře řadu pozitivních věcí, jako její reprezentaci v nejvyšší basketbalové soutěži, návštěvy basketbalových celebrit ze zámořských soutěží, v budoucnu vznik družstva pro kutnohorské děti a především racionalizaci ekonomického provozu sportovní haly Klimeška tím, že GBA obsadí a zaplatí za dosud málo využívané dopolední a časné odpolední hodiny. Nepochybujeme, že se jedná o pozitivní dopady, ale za jakou cenu? Podle Ing. Kukly by činnost GBA nijak neomezovala místní oddíly při užívání Klimešky. Takovému tvrzení však nedůvěřujeme a obáváme se, že v tomto směru nebudou ve smlouvě žádné záruky. Shora uvedená pozitiva jistě nejsou důvodem, proč k nám chce GBA přestěhovat svou činnost. Jediným logickým důvodem ke stěhování do Kutné Hory je možnost nabízet své služby svým klientům v prostředí moderní sportovní haly s minimálními náklady na nájemné. Je třeba si uvědomit, že GBA nefunguje jako zájmový spolek. Její studenti platí značné školné a očekávají odpovídající služby včetně odpovídajícího zázemí. Protože se GBA na počátku jednání netajila tím, že má v Klimešce zájem i o část odpoledních hodin, domníváme se, že ačkoli nyní zastánci a zástupci GBA tvrdí, že o odpolední hodiny nemají zájem, nakonec dojde ke stupňování jejich požadavků a k obsazení Klimešky na úkor místních oddílů.

Ani s ekonomickou racionalizací provozu Klimešky se nemůžeme ztotožnit. Dopad na provozní a mzdové náklady bude jednoznačně negativní a na straně příjmů je pozitivní dopad nepravděpodobný. Díky práci manažera haly a místních oddílů se v Klimešce uskutečnila řada sportovních akcí a soustředění. Kromě reprezentace Kutné Hory naplnily halu mimo pravidelné tréninky místních oddílů. Ty byly navíc ochotné se nárazově vzdát některých svých tréninkových hodin ve prospěch pořádaných akcí, aby nedošlo k jejich zmaření. To pochopitelně GBA činit nemůže a nebude a proto by se podobné akce, stejně jako například školní akce, v Klimešce již konat nemohly. Přitom díky spokojenosti účastníků uvedených akcí lze i v příštích letech očekávat stejné nebo vyšší příjmy z těchto pronájmů. Ty přitom v prvním zkušebním provozním roce byly vyšší než roční nájemné, které by chtěla GBA za Klimešku platit. Měla by totiž mít nižší hodinovou sazbu za využití haly, než si město účtuje od místních oddílů. Dá se sice argumentovat méně atraktivními časy pronájmu u GBA, ale je dobré si znovu uvědomit, že proti sobě stojí místní zájmové spolky provozující veřejně prospěšnou činnost ve prospěch kutnohorské mládeže a soukromý subjekt provozující svou podnikatelskou činnost.

V uvedené situaci město připravuje smlouvu s GBA o jejím vstupu do Kutné Hory, resp. do Klimešky. Pro GBA je uzavření smlouvy nutným předpokladem, aby v Kutné Hoře mohla svou činnost provozovat. Nicméně se zde projevuje diskriminační přístup města vůči místním oddílům. Florbal, stejně jako ostatní kutnohorské oddíly, by také přivítal možnost uzavřít s městem smlouvu o užívání Klimešky, aby měl v nadcházejících letech jistotu určitého počtu hodin v hale, včetně případných sankcí pro provozovatele, pokud by toto smluvní ujednání porušil. Nicméně o takové smlouvě město jedná pouze s GBA a nikoli s místními oddíly.

Dále se domníváme, že věc je nutné hodnotit i z širšího společenského hlediska. Podle zákona o obecním zřízení by město Kutná Hora mělo ve své samostatné působnosti spravovat záležitosti, které jsou v zájmu obce a jejích občanů. Mělo by pečovat v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, a to mimo jiné v oblasti ochrany a rozvoje zdraví, výchovy a vzdělávání. Není pochyb o tom, že zahájením provozu Klimešky město takové podmínky vytvořilo a ve spolupráci s místními oddíly uspokojování takových potřeb spoluzajišťuje.

Nejsme proti snaze města hledat lepší využití haly a snažit se tak vylepšit její hospodaření, ani nemáme nic proti společnosti GBA. Ale působení podnikatelského subjektu by nemělo být nadřazeno shora uvedenému veřejnému zájmu a potřebám občanů města, zejména těch nejmenších, kteří se neumí bránit. Pokud by se po odpovídající ekonomické analýze ukázalo, že vstup podobného subjektu do Klimešky by pomohl jejímu provozu a zároveň by žádným způsobem nezasahoval do veřejného zájmu, pro který byla postavena, pak by se zřejmě nenašel žádný kritik takového postupu. Nyní je však Klimeška plně obsazena místními sportovci, především Vašimi dětmi, a není žádný prostor, aby vedle toho mohla sloužit i pro komerční účely soukromého subjektu. Jednání o jeho vstupu do Klimešky je tak proti veřejnému zájmu občanů města. Pokud by se v budoucnu kapacita haly rozšířila nebo by jí místní oddíly uvolnily a veřejný zájem by jí nenaplnil, až pak by nastal prostor pro vstup komerčního partnera, který by mohl pomoci s financováním jejího provozu. V současné době však taková možnost neexistuje. Kapacita haly nestačí ani místním oddílům a navíc ekonomická rentabilita připravovaného projektu (po započítání vyšších provozních a mzdových nákladů a nákladů obětované příležitosti na pořádání soustředění či mimořádných akcí, které by již nebylo možné uspořádat) je značně diskutabilní.

Podle našeho názoru tedy zastupitelé, či rada města stojí před jednoduchým rozhodnutím, zda upřednostní veřejný zájem občanů města, kteří jim svým hlasem dali mandát, aby tyto zájmy prosazovali, nebo zda upřednostní zájem soukromého podnikatelského subjektu. Zda podpoří sportovní činnost Vašich dětí a umožní jim i nadále v maximální možné míře navštěvovat nové moderní sportovní zařízení nebo vyjde vstříc soukromému subjektu, který hodlá sportovní halu postavenou z veřejných finančních prostředků využívat za dumpingovou cenu ke své podnikatelské činnosti za účelem dosahování svého zisku.

Pokud se ztotožňujete s naším pohledem na věc, prezentujte jej prosím, ať se pokud možno dostane až k těm, kteří budou o všem rozhodovat.

Partner kh
Partner khnet
Partner vhs
Kphn
Logo
Logo nove barevne
Logo zakladni